Ινστιτούτο Ερευνών Ανατολικού Αιγαίου

Το Ινστιτούτο Ερευνών Ανατολικού Αιγαίου (ΙΝΕΑΓ) ιδρύθηκε το 1995 από το Σάμιο Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών Κυριάκο Εμμ. Κιουλάφα και λειτουργεί από το 1996 με τη νομική μορφή Α.Ε.

Το ΙΝΕΑΓ είναι ένα ερευνητικό, εκπαιδευτικό και συνεδριακό κέντρο, το οποίο δραστηριοποιείται κυρίως στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου και ακριβώς λόγω της ακριτικής του θέσης παίζει έναν ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια ανάπτυξης της περιοχής. Η συμβολή του ΙΝΕΑΓ στην υλοποίηση αυτού του στόχου είναι ο σπουδαιότερος σκοπός της ίδρυσής του.

Οι δραστηριότητες του ΙΝΕΑΓ κατά τη χρονική περίοδο 1996 - 2001 μπορούν να συνοψιστούν στα εξής πεδία:

Ερευνητικά Προγράμματα
Έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς πέντε ερευνητικά έργα.

Εκδόσεις
Έχει εκδοθεί ένα βιβλίο σχετικό με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στην Ελλάδα και τα πρακτικά δύο Διεθνών Συνεδρίων με θέμα "Information Communication Technologies in Education".

Διοργάνωση Συνεδρίων
Έχουν διοργανωθεί δέκα συνέδρια που αφορούν στην Τεχνολογία στην Εκπαίδευση, στην Τηλεϊατρική, στον Τουρισμό, στον Πολιτισμό και στο Περιβάλλον.

Διοργάνωση Ημερίδων
Έχουν διοργανωθεί 24 Ημερίδες που αφορούν στην Τεχνολογία στην Εκπαίδευση, στην Υγεία, στην Τηλεϊατρική, στον Πολιτισμό και στο Περιβάλλον. Σημειώνεται ότι όλα τα συνέδρια που διοργανώνει το ΙΝΕΑΓ μεταδίδονται ζωντανά από το δικτυακό τόπο του δίνοντας την ευκαιρία συμμετοχής σε συνέδρους χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στο συνεδριακό χώρο.

Εφαρμογές Τηλεματικής
Το ΙΝΕΑΓ διαθέτει τερματικό υλικό τηλεδιασκέψεων υψηλών ταχυτήτων (Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών ISDN - 3 BRA = 384 Kbits/sec Βασική Πρόσβαση).
Ο λόγος για τον οποίο το ΙΝΕΑΓ επικεντρώνεται στις εφαρμογές της τηλεματικής είναι προφανής: η εφαρμογή των τηλεματικών υπηρεσιών αίρει τα σημαντικά προβλήματα που απορρέουν από τη γεωμορφολογία της χώρας μας (ορεινές και νησιωτικές περιοχές) και το ΙΝΕΑΓ εδρεύει σε μία ακριτική νησιωτική περιοχή, όπου το συναίσθημα της απομόνωσης είναι έντονο. Το ΙΝΕΑΓ χρησιμοποιεί τις εφαρμογές του ISDN στους εξής τομείς:
- Τηλεκπαίδευση (εκπαίδευση και επιμόρφωση από απόσταση)
- Τηλεϊατρική (πιλοτικές εφαρμογές τηλεϊατρικής σε συνεργασία με σχετικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα - αντιμετώπιση πραγματικών περιστατικών)
- Τηλεδιάσκεψη/πολυδιάσκεψη
- Τηλεργασία (συνεργασία της έδρας του ΙΝΕΑΓ στο νησί της Σάμου και του γραφείου των Αθηνών με συνεργάτες εντός και εκτός Ελλάδας)

Το ΙΝΕΑΓ έχει διοργανώσει περισσότερες από 30 πολυδιασκέψεις πλέον αυτών που εντάσσονται στα πλαίσια κάποιου ερευνητικού έργου ή κάποιου προγράμματος εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ενημέρωσης.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Το ΙΝΕΑΓ διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης μαθητών όλων των βαθμίδων, φοιτητών, επαγγελματιών του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ανέργων και γενικά ομάδων στόχων ανάλογα με τις διαπιστωμένες ή προβλέψιμες ανάγκες της ομάδας στόχου σε σχέση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας.
Έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς οκτώ προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Σημειώνεται ότι σε όλα αυτά τα προγράμματα έμφαση δίνεται στην εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

web.archive.org